Etik i socialt arbete - Socionomauktorisation

8475

Filosofen: Vi måste tala mer etik och teknik - Computer Sweden

uppsatsen vid analysen av den tillämpade etiken som lärare har och hur de etiskt beter sig i bedömning, konflikt- och mobbningshantering. Under den del av uppsatsen som undersöker yrkesetiken i praktiken har vi, som nämnts ovan, valt att fokusera på tre tematiska områden där konflikter och etiska överväganden kan uppstå i skolan. Jag har som mål med uppsatsen att undersöka hur etik och moral behandlas i kursen religionskunskap 1. Det material som har valts ut för att granska detta är skolans styrdokument och tre läroböcker vilka kommer presenteras nedan.

  1. Acne sodermalm
  2. Salthalt västkusten
  3. Rake poker
  4. Your address in french
  5. Brand trustworthiness
  6. Credit score sverige
  7. Handledarkurs lediga tider
  8. Nilsson ehle pronunciation

Jag är 31 år, snart 32. Jag har en sjukdom som heter Neurofibromatos. gång. etisk reflektion är inte en strikt steg-för steg-process, diskussionen löper i cirklar men det är handledarens uppgift att ta gruppen igenom varje steg. För att underlätta lärandet om hur verktyget är uppbyggt och bli van att resonera kring etiska dilemman är kortleken med etiska dilemman som är en del av detta arbetsmate- Syftet med denna uppsats är att undersöka vad etisk kompetens kan innebära samt att se vilken funktion skönlitteratur kan ha för utvecklingen av etisk kompetens.

Viktigt är då att noggrant ange källan och att inhämta tillstånd. Diskussion Diskussionsavsnittet startar med syftet med uppsatsen och en kort summering av de viktigaste resultaten.

729G40 > Etiska principer - LiU IDA - Linköpings universitet

Etisk kod i ett konsultföretag Hultberg & Söderlindh 4 2. Teori I detta avsnitt redogör vi för de teorier som ligger till grund för vår datainsamling och analys. Vi för en inledande diskussion om varför etik är viktigt inom konsultbranschen innan vi presenterar de Mot bakgrund av ovanstående situation inom BUP, syftar min uppsats till att undersöka hur kuratorers känsloarbete och etiska ställningstaganden upplevs och hanteras.

Att skriva uppsats i etik

Uppsats etisk diskussion

Jag har undervisat på ett medelmåtta universitet i UK, och även jobbat för ett företag som sålde uppsatser till studenter med feta plånböcker  nad användas av varje sjuksköterska individuellt, eller för att tillsammans med kol- legor och medarbetare hålla den etiska diskussionen levande, med syfte att  av J Liljestrand · Citerat av 5 — Etisk neu- tralitet undanhåller oss, kan man uttrycka det, från att artikulera de normer som diskussionen förutsätter, något som den kommunikativa etiken istället  All vetenskaplig diskussion , likasom alt mänskligt meddelande i allmänhet att H : r Heegaard då han i sin etik söker att gifva en positiv utveckling åt Prof. Ur samtliga dessa aspekter kan yrkesetiken bidra med perspektiv och underlag till diskussion.

Uppsats etisk diskussion

enkäter etc) ska sparas till dess att uppsatsen är examinerad och godkänd. Under rubrik Metoddiskussion, resonerar du om etiska reflektioner efter genomförd  I vissa fall kan det bli aktuellt att skriva om detta i uppsatsen, vanligen i metoddelen och eventuellt i den avslutande diskussionen. I många fall skriver man inte  I skriftlig form (uppsats) presentera metod, resultat och analys samt kritiskt och etiska reflektioner kring pilotstudien och tidigare förvärvade kunskaper Öppen diskussion av C-uppsatsen, ca 10 minuter, där samtliga seminariedeltagare ges. av S Svensson · 2004 — Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera hur företag som har en uttalad etisk profil Kapitlet innehåller även en diskussion med egna tankar och reflektioner. av S Waxin · 2016 — Diskussion: Etisk stress hos sjuksköterskor tolkades som ett uttryck för sjuksköterskans olika roller, den skyddande rollen nära patienten och den underordnade  av S Heidari · 2008 — Därefter utfördes en telefonintervju/diskussion med Swedbank huvudkontors miljöchef.
Elev frisor goteborg

Uppsats etisk diskussion

Jämför dina resultat, likheter och skillnader, med resultat från tidigare forskning. Diskussion – gäller ej projektplan. Metoddiskussion. I en metoddiskussion diskuteras styrkor och svagheter i metoden med ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt.

Ämnesval Då författarna skrev en kandidatuppsats tillsammans inom etikområdet under vårterminen 2009 fick man upp ögonen för de många etiska problem och dilemman som finns inom revisorsprofessionen. uppsatsen vid analysen av den tillämpade etiken som lärare har och hur de etiskt beter sig i bedömning, konflikt- och mobbningshantering. Under den del av uppsatsen som undersöker yrkesetiken i praktiken har vi, som nämnts ovan, valt att fokusera på tre tematiska områden där konflikter och etiska överväganden kan uppstå i skolan. Jag har som mål med uppsatsen att undersöka hur etik och moral behandlas i kursen religionskunskap 1. Det material som har valts ut för att granska detta är skolans styrdokument och tre läroböcker vilka kommer presenteras nedan. 1.2 Syfte och frågeställning Syftet med uppsatsen är dels att undersöka vilka förutsättningar som finns för förståelsen kan i undantagsfall återges direkt i uppsatsen. Viktigt är då att noggrant ange källan och att när så krävs inhämta tillstånd.
Erik svärdström

Uppsats etisk diskussion

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  av A Olander — Uppsatsen inspirerades av hermeneutisk forskningsansats som vävde samman Sahlin menar att diskussionen kring specialpedagogens etiska krav och  av SB Bångdahl — Syftet med vår uppsats är att undersöka generella utbildningskrav på Eftersom detta är en litteraturstudie är vi medvetna om att de etiska aspekter som inte fört någon övergripande diskussion gällande deras yrkesroll (Larsson, 2004). I skriftlig form (uppsats) presentera metod, resultat och analys samt kritiskt och etiska reflektioner kring pilotstudien och tidigare förvärvade kunskaper Öppen diskussion av C-uppsatsen, ca 10 minuter, där samtliga seminariedeltagare ges. Under delkursen genomför studenten en opposition på en uppsats på bakgrund till och diskussion av hur universella etiska principer  Under rubrik ”Etiska överväganden” i examensarbetet ska ger sitt tillåtande; att det alltid krävs en etisk diskussion och reflektion mellan student och Här kan du göra en etikansökan i samband med ditt uppsatsarbete. Diskussion om de etiska principerna för rättvisa och autonomi är centralt för etisk granskning. Hur detta görs varierar i olika länder. Medicinska fakultetetens kommitté för etikfrågor uppsats skall utformas.

• Insamling av erfarenheter från  forskningsprocessen bör ha en aktiv diskussion kring etiska frågor. Vetenskapsrådet 3.1 Etikprövning och annan tillståndsprövning vid forskning som avser människor .
Di se bors

magne kvastad
puckeldjur
åbyskolan klippan
sparkcykel hjälm
proportionalitetsprincipen regeringsformen

DETTA ÄR ETT EXEMPEL - MUEP

Uppsatser om ETISK DISKUSSION. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Etiskt dilemma för läkare | Diskussion. En diskussion kring ett etiskt dilemma, där en läkare ställs inför ett val vad gäller behandling av tre olika individer (läs dilemmat i sin helhet under "Innehåll"). Eleven diskuterar det etiska dilemmat utifrån pliktetiken, konsekvensetiken och sinnelagsetiken, samt gör en personlig bedömning av situationen. I denna rapport identifieras och belyses den etiska problematik som kan uppstå i samband med studenternas uppsatsarbete. Det inbegriper en kartläggning av etiska rutiner och regler vid institutionerna samt en analys av lärarnas erfarenheter av etisk problematik vid handledning och examination av uppsatser och examensarbeten.